Dr. Henriette Boas Prijs

De Dr. Henriette Boas Prijs is in het najaar van 2004 door de Dr. Henriette Boas Stichting ingesteld ter onderscheiding van opmerkelijke journalistieke of wetenschappelijke prestaties (boek, krant, radio, televisie, film, expositie) die op een kritische en betrokken wijze verleden en/of heden van Nederlands-joodse cultuur en religie – in de breedste zin van het woord – belichten. De Prijs kan aan personen en aan instellingen worden toegekend en wordt in de regel eens in de drie à vier jaar uitgereikt. Een onafhankelijke jury, die de voordracht voorbereidt, bestaat uit de Voorzitter van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland (thans de hr. dr. E. Rabbie), de Voorzitter van het bestuur van de stichting Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (thans mw. drs. J.M. Cohen), de Voorzitter van de Leerstoelgroep Hebreeuws, Aramees en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam (thans mw. prof. dr. I.E. Zwiep) en een ervaren journalist met kennis van zaken op Nederlands-Joods gebied (rabbijn Tamarah Benima, vm hoofdredactrice NIW). Het oordeel en het advies van de jury wordt voorgelegd aan het bestuur van de Dr. Henriette Boas Stichting, dat bij overname van het voorstel, op grond van de (dan gezamenlijke) voordracht de Prijs op een geschikt moment uitreikt, zo mogelijk in overleg met de KNAW Commissie voor de Geschiedenis en Cultuur van de Joden Nederland. Bij de uitreiking wordt altijd aandacht geschonken aan de herinnering aan Dr. Henriette Boas, hetzij door de inleiding bij de uitreiking, hetzij door een lezing over een aspect van haar leven en werk. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de prijs is behalve een door René Treumann (Drukkerij Typique) vormgegeven oorkonde een bedrag verbonden van € 12.500, waarvan € 5000 doorgegeven wordt als stimulans voor nieuw onderzoek op het gebied van Nederlands-Joodse cultuur.

De Prijs werd voor de eerste maal uitgereikt op 21 november 2007 en wel aan dr. Salvador E. Bloemgarten voor zijn reconstructie van de tijd en het leven van Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse Tijd (2007). Deze publicatie is exemplarisch voor zijn werk, waarmee hij vakkundig voor een breed publiek onbekend terrein in de Nederlands-Joodse geschiedenis heeft open gelegd. Dr. Bloemgarten stelde het stimuleringsdeel van zijn prijs ter beschikking voor de start van een onderzoek naar in zijn tijd bekende Amsterdamse componist en koordirigent Israel Jacques Olman (1883-1968) door dr. Pauline Micheels.

De tweede Dr. Henriette Boas Prijs werd uitgereikt naar aanleiding van de honderdste geboortedag van de naamgeefster (*10 oktober 1911), op dinsdag 11 oktober 2011 in Amsterdam. Op grond van het eerste deel van haar dubbelbiografie over Jaap en Ischa Meijer uit 2007 werd de Prijs toegekend aan prof. dr. Evelien Gans. Uit het Juryrapport: “Vader en zoon, Jaap en Ischa Meijer, Een joodse geschiedenis” is gebaseerd op een enorm aantal schriftelijke en mondelinge bronnen: correspondentie, boeken, historische documenten, kranten- en tijdschriftartikelen, archiefmateriaal en radio-uitzendingen, en ‘verslagen’ van 120 ooggetuigen. Een prachtig boek, dat in alle opzichten de naamgever van de prijs eer aan doet. En laat de prijs ook een aanmoediging zijn voor het tweede deel: de Jury ziet daar halsreikend naar uit.”

De Dr. Henriette Boas Prijs 2013 werd uitgereikt in de Agnietenkapel van de UvA op 10 oktober 2013 aan het Joods Educatief Centrum Crescas, in de persoon van zijn directeur Michel Waterman (Crescas-website en Crescas-Nieuwsbrief) en vrijwilligster Raya Lichansky (Crescas-Nieuwsbrief).
Klik hier voor een foto-impressie en video-opnamen

Uit het rapport van de Jury: “ De website van Joods Educatief Centrum Crescas, met name de wekelijkse Nieuwsbrief die daarop te vinden is en waarop iedereen die het Nederlands machtig is zich (gratis) kan abonneren, is een uitmuntend voorbeeld van een informerende, opiniërende, stimulerende, inspirerende website. Voor Joods Nederland is er geen betere gids voorhanden om te weten wat er over Jodendom en Israël in de breedste zin te zien is op televisie en radio; wat er aan culturele evenementen wordt geboden; wat er aan lezingen, colleges en seminars is te volgen; welke relevante cursussen er waar in de aanbieding zijn; welke artikelen en essays in buitenlandse bladen de moeite waard zijn; welke tentoonstellingen in welke periode te zien zijn, enzovoort, enzovoort. (…) Volgt men de Crescas-columnisten, van Esther Voet tot Leo Frijda, dan krijgt men een breed inzicht in literatuur, in de actuele joodse wereld, in de politieke ontwikkelingen in of met betrekking tot Israël, en in de Joodse wetenschap. Is dat nog niet genoeg, dan kan men zich laven aan de digitale versies van colleges, of aan interviews die door de Crescas-medewerkers zijn gegeven en/of gemaakt.” Klik Hier voor het volledige Rapport.

Na de dankwoorden van bestuursvoorzitter en laureaten gaf directeur Michel Waterman een uiteenzetting over de Crescas sites en de nieuwste app. Vervolgens kreeg dr. Tirtsah Bernfeld-Levie het woord omdat Crescas bepaald had dat het geoormerkte bedrag van € 5000 voor nieuwe projecten naar het door haar en dr. Bart Wallet geïnitieerde project zal gaan: het samenstellen van een Joodse canon voor vier eeuwen Nederlands Joodse geschiedenis. Het laatste woord van de avond was voor dr. Henriette Boas met een ingezonden brief van 24 maart 2000, voorgelezen door Igor Cornelissen (Uit de film ‘Ik lees de krant met een schaar’, 2004)